STATUS

STATUS FUNDACJI


STATUT

Fundacji Społeczeństwo Wędkarzy Polskich „NASZE WODY”

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą Społeczeństwo Wędkarzy Polskich „NASZE WODY”, zwana dalej

Fundacją, ustanowiona jest przez Mateusz Dzierza, Mateusz Neumann, Wojciech

Odożyński, Beata Kielak, Edyta Chrapek zwanych dalej Fundatorami, aktem

notarialnym sporządzonym przez notariusza ……….. w kancelarii notarialnej w ……,

przy ul. ………. w dniu ……….. (Rep. A nr ……….).

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1491 z poźn. zm.) oraz postanowień niniejszego

Statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej

celów statutowych.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto ul. Olchowa 4 43-360 Meszna

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

1. Fundacja jest niezależną, apolityczną organizacją reprezentującą interesy wszystkich

wędkarzy, bez względu na preferowaną przez nich metodę połowów. Terenem działalności

Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja w trosce o stan polskich ekosystemów wodnych oraz zasobów ryb znajdujących

się w śródlądowych oraz morskich wodach Polski, promuje merytoryczną formę dialogu

między zarządcami i użytkownikami polskich wód.

3. Fundacja działa dla dobra ogółu wędkarzy, niezależnie od preferowanej przez nich metody

połowów. Jej zadaniem jest wypracowanie porozumienia pomiędzy użytkownikami wód, a

ich zarządcami, dającego jak najlepsze efekty jeżeli chodzi o poprawę warunków do

wędkowania, stanu zasobów ryb, jak i jakości ekosystemów wodnych. Z tego też względu

działania Fundacji pozostają wyważone i nie naruszają interesów poszczególnych grup

wędkarzy.

4. Fundacja w swoich założeniach akceptuje zarówno możliwość zabierania ryb złowionych

przez wędkarzy, jak również zasadę Catch and Release (Złów i wypuść), w tym organizację

łowisk typu No Kill (Nie zabijaj). Jednocześnie Fundacja kładzie szczególny nacisk na

promocję wędkarstwa sportowego, którego celem jest uczciwe współzawodnictwo, a nie

pozyskiwanie ryb w celach kulinarnych.

5. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć podległe jednostki

organizacyjne

§5

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej

II. Cele i zadania Fundacji

§7

1. Celem Fundacji jest:

1) Ochrona przyrody, w szczególności ekosystemów wodnych, mająca za zadanie poprawę

warunków do rozrodu i życia ryb oraz innych organizmów wodnych,

2) Promocja wędkarstwa w Polsce na śródlądowych wodach stojących i płynących oraz

wodach morskich.

3) Analizowanie sytuacji związanej z wędkarstwem w Polsce oraz podejmowanie na tej

podstawie stosownych działań reprezentując interesy wędkarzy.

4) Działalność mająca na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku wędkarza w

społeczeństwie.

5) Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w

środowisku wędkarzy.

6) Organizacja konferencji, szkoleń z zakresu wędkarstwa, turystyki wędkarskiej, Straży

Rybackiej oraz ochrony środowiska, w tym ochrony ekosystemów wodnych.

7) Inicjowanie oraz organizowanie imprez wędkarskich oraz imprez związanych z szeroko

pojętą ekologią i ochroną środowiska.

8) Integracja środowisk wędkarskich oraz środowisk ekologicznych.

9) Krzewienie wędkarstwa wśród osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja wędkarska u

osób niepełnosprawnych, w tym popularyzacja usuwania barier z zakresu przystosowania

zbiorników wodnych dla osób z niepełnosprawnością.

10) Udzielanie pomocy potrzebującym wędkarzom, w szczególności poprzez szkolenia i

rozwój osobistych zdolności ułatwiających zarobkowanie, jak i pomocy w uzyskaniu

zatrudnienia.

11) Zbieranie danych statystycznych dotyczących wędkarstwa oraz stanu polskich

ekosystemów wodnych.

12) Monitoring przestrzegania przez przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje

samorządowe i państwowe praw człowieka, zasad ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa

przyrodniczego, w tym ochrony ekosystemów wodnych oraz podejmowanie działań

interwencyjnych.

13) Udział w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych związanych z

wędkarstwem i ochroną środowiska, w tym ochroną ekosystemów wodnych z organizacjami

społecznymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami

państwowymi.

14) Opracowywanie na rzecz i w imieniu zainteresowanych podmiotów oraz społeczności

lokalnych opinii i ekspertyz w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

15) Prowadzenie łowisk m.in. w formie dzierżawy zbiorników, czy też użytkowania

obwodów rybackich, jak również hodowla ryb, w tym produkcja materiału zarybieniowego.

16) Podejmowanie działalności modernizacyjnej i rekultywacyjnej na śródlądowych wodach

stojących i płynących.

17) Inicjowanie oraz aktywne uczestnictwo w postępowaniach przed właściwymi organami

samorządowymi i państwowymi oraz sądami w sprawach z zakresu ochrony środowiska i

przyrody, w tym ochrony ekosystemów wodnych, jak i w sprawach dotyczących zapobiegania

szkodom w środowisku przyrodniczym, naprawienia szkody związanej z naruszeniem

przepisów dotyczących ochrony środowiska, zakazania bądź też ograniczenia działalności

zagrażającej środowisku naturalnemu.

18) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych, a

mającej na celu rozwój i promocję wędkarstwa, w tym turystyki wędkarskiej.

19) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy związany z wędkarstwem,

w tym rozwój przedsiębiorczości.

20) Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu.

21) Działania na rzecz promocji oraz organizacji wolontariatu.

22) Upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, a także działań

wspomagających rozwój demokracji.

23) Prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego prawnego i społecznego

ukierunkowanych na potrzeby wędkarzy.

24) Pozyskiwanie funduszy na cele Fundacji, wyszukiwanie sponsorów indywidualnych i

instytucjonalnych, poprzez odpłatną działalność statutową, jak i innymi metodami

przewidzianymi statutem oraz dozwolonymi przepisami prawa.

§8

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1) Promocję wędkarstwa w Polsce, jako aktywnej formy rekreacji połączonej ze

zrównoważonym wykorzystaniem zasobów ryb w wodach stojących, płynących, górskich i

morskich.

2) Działalność edukacyjną, mającą na celu zwiększenie świadomości wędkarzy w Polsce,

dotyczącą ryb, warunków ich życia, metod połowu, prowadzenia skutecznej gospodarki

wędkarskiej.

3) Przeprowadzanie ankiet i badań nastrojów społecznych wędkarzy.

4) Reprezentowanie oraz ochronę interesów wędkarzy w Polsce, mając na

celu zapewnienie im jak najlepszych warunków do uprawiania wędkarstwa rekreacyjnego i

sportowego.

5) Działalność mającą na celu zilustrowanie wartości ekonomicznej wędkarstwa rekreacyjno-

sportowego w Polsce.

6) Pracę z dziećmi i młodzieżą mającą na celu edukację w zakresie ochrony środowiska,

ochrony ekosystemów wodnych oraz działań Społecznej Straży Rybackiej.

7) Tworzenie Społecznej Straży Rybackiej “Nasze Wody” w celu ochrony ekosystemów

wodnych, w tym również działań ochronnych związanych z obszarami Natura 2000, parkami

krajobrazowymi, parkami narodowymi, rezerwatami jak i innymi obszarami wyodrębnionymi

w ramach ochrony gatunkowej.

8) Prowadzenie dialogu z użytkownikami obwodów rybackich oraz międzynarodowymi

organizacjami wędkarskimi.

9) Współpracę z organizacjami proekologicznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi,

organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi.

10) Współpracę z jednostkami samorządowymi i organami państwowymi, w tym z

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, odpowiadającymi za gospodarowanie

śródlądowymi wodami powierzchniowymi Polski, zarówno tymi stojącymi jak i płynącymi.

11) Współpracę z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem

Środowiska, jak i innymi podmiotami państwowymi oraz samorządowymi odpowiedzialnymi

za stan polskich wód.

12) Współpracę z jednostkami Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Leśnej,

Państwowej Straży Rybackiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z Harcerstwem

Polskim na rzecz ochrony ekosystemów wodnych, jak i na rzecz edukacji społecznej z tym

związanej.

13) Współpracę z firmami wędkarskimi i wspólne działania na rzecz promocji wędkarstwa

oraz pracy z młodzieżą.

14) Prowadzenie dialogu z organizacjami pozarządowymi, podmiotami państwowymi i

samorządowymi, w tym ze spółkami Skarbu Państwa, spółkami z udziałem jednostek

samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami itp.

15) Opiniowanie działań użytkowników rybackich, dzierżawców i zarządców wód należących

do Skarbu Państwa oraz do samorządów lokalnych.

16) Wspieranie wyselekcjonowanych i wyróżniających się aktywnością, efektywnością

strażników Społecznej Straży Rybackiej, poprzez udzielanie im niezbędnego wsparcia m.in.

w postaci niezbędnego sprzętu, bądź też ubioru, celem skuteczniejszego wykonywania pracy

Społecznego Strażnika Rybackiego.

17) Działalność mającą na celu zmianę przepisów prawnych związanych m.in. z szeroko

rozumianą ochroną ekosystemów wodnych, walką z kłusownictwem.

18) Tworzenie opinii prawnych i reprezentacja prawna wędkarzy, w szczególnych

przypadkach wymagających takiej pomocy.

§9

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może współdziałać, jak i wspomagać działalność

innych osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, o

ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami państwowymi,

samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach

działania Fundacji.

3. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub

wspieranie innych organizacji zrzeszających fundacje, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

4. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza majątkiem własnym jakichkolwiek

zobowiązań w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi

wymienione wyżej osoby pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, jak i z tytułu przysposobienia,

opieki lub kurateli.

5. Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej

organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach. Fundacja nie może przekazywać do korzystania całości lub części majątku na

rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w

stosunku do osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie bezpośrednio

wynikało z realizacji celów statutowych Fundacji.

6. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od

podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich

osoby bliskie.

III. Majątek i dochody Fundacji

§10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażyli Fundację

Fundatorzy w kwocie 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe i

inne aktywa nabyte przez Fundację w okresie jej działalności. W ramach Funduszu

Założycielskiego Fundatorzy przeznaczyli na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną

dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 1000 złotych(słownie: jeden

tysiąc złotych).

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie

na realizację celów statutowych.

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) funduszu założycielskiego,

b) darowizn, zbiórek i imprez publicznych, grantów, dotacji, subwencji,

c) spadków i zapisów,

d) dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji,

e) odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,

f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być

użyte na realizację celów Fundacji wyłącznie z poszanowaniem woli spadkodawców i

darczyńców.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają

być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie

towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel

statutowy.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia

oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

§12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we

współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja może prowadzić działalność

gospodarczą w następującym zakresie:

a) PKD – 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

b) PKD – 93.1 – Działalność związana ze sportem,

c) PKD-72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

przyrodniczych i technicznych,

d) PKD – 03.12.Z – Rybołówstwo w wodach śródlądowych,

e) PKD – 03.11.Z – Rybołówstwo w wodach morskich,

f) PKD – 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

g) PKD – 84.12.Z – Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia,

edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń

społecznych,

h) PKD – 82.99.Z – Pozostała działalność gospodarcza wspomagająca prowadzenie

działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana,

i) PKD – 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania,

j) PKD – 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

nieklasyfikowanych,

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację,

bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, zasady

funkcjonowania, zakres działalności, tryb likwidacji określa Zarząd Fundacji.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów

statutowych i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Organy Fundacji

§13

Organem Fundacji jest Zarząd

Zarząd

§14

1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.

2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób powoływanych na czas nieoznaczony.

3. Prezesa Zarządu Fundacji oraz Pozostałych Członków Zarządu powołują i odwołują

Fundatorzy, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji podpisanego przez

co najmniej 2/3 Fundatorów.

4. Zarząd wieloosobowy może wybrać ze swego grona 1 wiceprezesa.

5. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub

odwołania z pełnionej funkcji.

6. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych

obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach

podejmują Fundatorzy w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji

podpisanego przez co najmniej 2/3 Fundatorów.

8. Fundatorzy mogą być Członkami Zarządu Fundacji, jak i innych organów Fundacji. Nie

można jednak łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji z funkcją członka w innym organie

Fundacji.

§15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest

Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych, regulaminów,

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do kompetencji

innych organów,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

Fundacji.

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, grantów,

f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji, o celach

zbieżnych z celem Fundacji,

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając zawiadomienie o terminie i porządku

obrad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o

terminie posiedzenia może być przesłane drogą elektroniczną (mailowo). W przypadku

niemożliwości zwołania posiedzenia przez Prezesa, posiedzenie Zarządu może zwołać co

najmniej 3 członków Zarządu Fundacji.

6. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do przekazania Prezesowi Zarządu swoich

adresów e-mail oraz ich bieżącej aktualizacji.

7. Prezes Zarządu albo co najmniej 3 członków Zarządu Fundacji wysyła pocztą elektroniczną

na adresy e-mail wszystkich członków Zarządu projekt uchwały wraz z zawiadomieniem o

terminie posiedzenia. Podjęcie uchwały następuje w drodze głosowania bezpośrednio na

projektem uchwały.

8. Uchwały w danej sprawie mogą być podejmowane korespondencyjnie oraz przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Jednakże dla ważności

uchwał stwarzających bezpośrednie skutki finansowe dla Fundacji niezbędny jest udział w

podejmowaniu uchwał co najmniej 2/3 członków Zarządu. Przy równiej liczbie głosów

decyduje głos Prezesa lub w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.

9. W przypadku głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (online) czas

trwania głosowania wynosi 24 godziny od chwili rozpoczęcia posiedzenia Zarządu. Głos

oddaje się przez wysłanie skierowanej do wszystkich członków Zarządu elektronicznej

odpowiedzi na otrzymany e-mail zawierający projekt uchwały, o treści: ”Jestem za", „Jestem

przeciw" bądź „Wstrzymuje się od głosu”. Na etapie głosowania nie składa się już

merytorycznych uwag do treści uchwały, za wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek lub

też wykrytych błędów językowych. Członkowie Zarządu, którzy nie zajmą stanowiska co do

treści uchwały, będą traktowani tak jakby byli oni nieobecni w posiedzeniu Zarządu.

10. Członkowie zarządu głosują wskazując projekt uchwały na którą oddają swój głos.

Przyjęta zostaje ta uchwała, która uzyska większą liczbę głosów zgodnie z § 15 ust. 7 Statutu.

11. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone

na wniosek wszystkich członków Zarządu, których obecność jest celowa z uwagi na

przedmiot posiedzenia.

12. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół z posiedzenia Zarządu wraz z podjętymi

uchwałami jest przesłany drogą elektroniczną wszystkim członkom Zarządu w terminie 14

dni od dnia posiedzenia Zarządu. Uchwały z posiedzeń Zarządu są przechowywane przez

Prezesa Zarządu Fundacji, również w postaci elektronicznej.

13. Prezes Zarządu albo wyznaczony przez niego członek Zarządu przedstawia informacje o

podjętych uchwałach i decyzjach Zarządu na stronach internetowych obsługiwanych przez

Fundację.

Postanowienia końcowe

§16

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. Zmiany w statucie Fundacji mogą nastąpić wyłącznie w drodze jednomyślnej uchwały

podjętej w obecności co najmniej 2/3 Fundatorów. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów,

dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona.

3. W przypadku wyczerpania majątku Fundacji podlega ona likwidacji na podstawie uchwały

Fundatorów. Fundatorzy ustanawiają wówczas likwidatora lub likwidatorów oraz ustalają

szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.